Logo Brno

II. Rehabilitační pobyty pro děti v doprovodu rodičů

II. REHABILITAČNÍ POBYTY PRO DĚTI V DOPROVODU RODIČŮ

Rehabilitační pobyty jsou určeny pro mimobrněnské tělesně hendikepované děti, které mají ze zdravotních důvodů indikaci ke každodennímu poskytování ambulantní péče, tj. pobytu v rehabilitačním stacionáři, ale z důvodu velké vzdálenosti místa bydliště od příslušného zdravotnického zařízení nemohu potřebnou péči čerpat.

Účel služby
Pobyt dítěte v doprovodu jednoho z rodičů/pečující osoby umožní zácvik této osoby v potřebných rehabilitačních technikách (Vojtova metoda, Bobath, apod.), ošetřovacích postupech i výchovných aktivitách. Rodiče mohou dále poskytovat péči v domácím prostředí.

INFORMACE K POBYTU

Indikace k pobytu:
Přijímány jsou děti s tělesným postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované denní poskytování zdravotní péče, především péči rehabilitační.
Doporučení k pobytu vystavuje registrující nebo jiný ošetřující lékař.
Přijímány jsou děti ve věku od 1 do 7 let, k nácviku pro ně nových, či upevnění již zacvičených rehabilitačních metod.

Přihláška k pobytu
Při žádosti o pobyt předloží rodiče doporučení k pobytu vystavené registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, nebo jiným ošetřujícím lékařem. Indikaci k pobytu posoudí lékařka DRC.
Přihlášku k pobytu předávají rodiče zpravidla 1 měsíc před požadovaným termínem pobytu vedoucí sestře Dětského rehabilitačního centra.
Před nástupem na pobyt předloží rodiče Lékařskou zprávu registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte, včetně záznamu o očkování a dále lékařské zprávy ošetřujících lékařů specialistů. Bez těchto dokumentů nelze dítě k pobytu přijmout.
V případě, že dítě s doprovodem nemůže k objednanému pobytu nastoupit ze závažného důvodu, je povinností objednavatele nahlásit tuto skutečnost nejpozději v plánovaný den nástupu ráno do 7:00 hod. vedoucí sestře DRC.

K pobytu nemohou být přijaty:

Počet dětí na pobytovou službu
Současně mohou být přijaty maximálně dvě děti v doprovodu vždy jedné dospělé doprovázející osoby, v případě potřeby je možný i současný pobyt sourozence dítěte v předškolním věku.

Prostorové vymezení pro poskytování služby
Pobytová služba je v komfortně zařízeném prostoru 2.NP přístavby DRC. Pro účely poskytování služby je zde moderně zařízená pobytová místnost s kuchyňskou linkou a hracím prostorem, ložnice s 2 lůžky pro děti a 2 lůžky pro doprovod, dále sociálním zázemím a místností pro personál.

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rehabilitační a další odborná péče je zajištěna odbornými pracovníky v Dětském rehabilitačním centru. Po přijetí dítěte k pobytu prohlédne dítě lékařka, která stanoví rozsah poskytované péče dle individuálních potřeb dítěte a stanoví rehabilitační / léčebný / ošetřovatelský plán.

Rámcové zajištění fyzioterapeutické péče:

Ke cvičení během dne bude mít matka k dispozici v pobytovém prostoru rehabilitační stůl.
Dle individuálních potřeb a schopností dítěte je dále v doprovodu matky zajištěna péče logopedická, psychologické vyšetření, či pobyt v hernách v kolektivu dětí.

STRAVOVÁNÍ

Pro dítě je zajištěna strava 5x denně, včetně nápojů, v případě zájmu lze zajistit obědy i pro doprovázející osobu a ev. celodenní stravu i pro sourozence.

POPLATKY ZA UBYTOVACÍ SLUŽBY

Zdravotní služby poskytované dítěti během pobytu na základě doporučení registrujícího/ošetřujícího lékaře jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Ubytovací služby pro doprovázející osobu i pro dítě nepatří mezi služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a jsou hrazeny objednatelem.

Máte-li zájem o tuto službu, obraťte se na:

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM – Kyjevská 5, 625 00 Brno
Zlatuše Hrdličková, vedoucí sestra DRC:

tel. č.: 547 211 504,
e-mail: kyjevska@polza.cz (link sends e-mail)

Mgr. Jarmila Kuncová Vojáčková, zdravotně-sociální pracovnice DRC:
tel.č.:547 211 504,
e-mail:jarmila.vojackova@polza.cz (link sends e-mail)

Budou Vám poskytnuty další informace a zaslána přihláška k pobytu.