Logo Brno

I. Pobytové služby pro děti

Účel služby

Pobyt dítěte v Centru pomoci, navazující na pobyt v Dětském rehabilitačním centru, se zajištěním ošetřovatelské služby i v noci, umožní rodině dítěte nezbytný odpočinek, čerpání dovolené, nebo zajistí péči o dítě v době nemoci pečující osoby.
Službu lze dle potřeby a dle provozních možností zajistit i pro rodiny pečující o postižené dítě v domácím prostředí.
 

Prostorové vymezení pro poskytování služby Pobytová služba v Centru pomoci je poskytovaná v komfortně zařízeném 2.NP přístavby DRC. Pro účely poskytování služby je zde moderně vybavená pobytová místnost s kuchyňskou linkou a hracím prostorem, ložnice s 2-3 lůžky pro děti, sociální zázemí a místnost pro personál.

Délka pobytu
Délka pobytu je možná dle potřeby rodičů v rozsahu minimálně 3 dnů, maximálně 7-10 dnů a to maximálně 2x ročně, nebude-li dohodnuto jinak.
Přihlášku k pobytu podávají rodiče nejméně 14 dnů před požadovaným termínem pobytu.

Podmínky pobytu
K pobytu jsou přijímány děti s tělesným postižením nebo kombinovaným postižením, přednostně děti navštěvující Dětské rehabilitační centrum, ve věku od 2 do 7let.
U dětí, které nenavštěvují DRC je nutné před nástupem k pobytu předložit Lékařskou zprávu registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte, včetně záznamu o očkování a dále lékařské zprávy ošetřujících lékařů specialistů.
Bez těchto dokumentů nelze dítě k pobytu přijmout.
Při nástupu předají rodiče pro pobyt dítěte následující:

Převzetí se potvrdí na předepsaném formuláři

K pobytu nemohou být přijaty:

Počet dětí na pobytovou službu 
Kapacita pobytové služby jsou maximálně tři děti současně.
Z provozních důvodů nelze zajistit péči pouze pro jedno dítě, pokud nejde o naléhavý případ.

Stravování
Dětem se strava podává 5x denně – snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina a večeře.

Personální zajištění služby 
1 všeobecná sestra/dětská sestra – sestra s oprávněním pracovat bez odborného dohledu
1 ošetřovatelka/zdravotnický asistent
1 lékař odbornosti dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost – zajištěna dostupnost lékaře v mimopracovní době, v sobotu a neděli

Postup při onemocnění dítěte
V případě onemocnění dítěte během pobytu jsou bezodkladně informováni telefonicky rodiče nebo uvedená kontaktní osoba, která je povinná dítě si bezodkladně vyzvednout.

Máte-li zájem o tuto službu, obraťte se na:
DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM – Kyjevská 5, 625 00 Brno
Zlatuše Hrdličková, vedoucí sestra DRC:

tel. č.: 547 211 504,
e-mail: kyjevska@polza.cz

Mgr. Jarmila Kuncová Vojáčková, zdravotně-sociální pracovnice DRC:
tel.č.:547 211 504,
e-mail:jarmila.kuncova@polza.cz

Budou Vám poskytnuty další informace a zaslána přihláška k pobytu.