Logo Brno

Z provozního řádu stacionáře Synkova

Provozní doba: od 6.00 – 16.00 hodin
Kapacita stacionáře: 36 dětí 
Věk dětí: 3 – 7let

Do stacionáře jsou přijímány děti na celodenní pobyt – nejméně 8 hodin denního pobytu dítěte ve stacionáři.
Nástup dítěte do stacionáře je možný průběžně během dne, hodinu nástupu je nutné předem dohodnout s vedoucí sestrou stacionáře.
Před přijetím dítěte do stacionáře musí rodiče vyplnit a podepsat „Přihlášku dítěte do stacionáře„,
přinést Zprávu o zdravotním stavu dítěte od registrujícího Praktického lékaře pro děti a dorost
a sdělit vedoucí sestře stacionáře všechny závažné údaje týkající se zdravotního stavu dítěte. 
Ambulantní péče logopedická v odpoledních hodinách – na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost je realizována formou poradny při spolupráci rodiny.

Stravování

Stravování ve zdravotnickém zařízení se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk dítě a jeho zdravotní stav.

U dětí s celodenním pobytem se poskytuje: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina.
Náklady na stravu nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a na jejich úhradě se podílí rodiče (hradí cenu potravin).

Úhrada rodiči

Strava při celodenním pobytu35,- Kč / den
Nezbytné služby10,- Kč / den

Úhrada za stravu a nezbytné služby bude valorizována 1x ročně.
Úhrada bude prováděna rodiči bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, kterou vystaví a předá vedoucí sestra stacionáře vždy poslední den v měsíci. Splatnost je nejpozději do sedmého dne následujícího měsíce. Pozdní úhrada je pod sankcí zákonných úroků.

Zdravotní péče

Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a rodiče se na její úhradě nepodílí.

Logopedická péče

Psychologická péče 
Psycholog provádí vyšetření dítěte při přijetí a dále dle potřeby sleduje dítě v pravidelných časových intervalech. Spolupracuje s logopedkami a s dětskými sestrami. 
Provádí poradenskou službu pro rodiče.
Dle potřeby navrhuje odklad školní docházky nebo další zařazení dítěte do jiného vhodného zařízení.

Ošetřovatelská péče
O děti celodenně pečují kvalifikované dětské sestry, které spolupracují s ostatními odbornými pracovníky.

Zdravotní péče je poskytována na základě smluvního vztahu zdravotnického zařízení se zdravotními pojišťovnami.
Při nástupu dítěte je nutno nahlásit zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno a hlásit neprodleně případnou změnu pojišťovny.

Výchovná péče
Výchovnou péči zajišťují logopedky se vzděláním ve speciální pedagogice, dětské sestry a speciální pedagog.
Při práci využívají alternativních speciálních metod. Prolíná se zde péče logopedická s výchovně-vzdělávací péčí (muzikoterapie, dechová cvičení, zdravotní cvičení, program rozvoje grafomotoriky).

Více informací