Logo Brno

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Název organizace:Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.
Důvod a způsob zřízení:Sdružení zdravotnických zařízení II Brno je příspěvková organizace zřízená městem Brnem, jako nestátní zdravotnické zařízení poskytuje specializovanou a stacionární zdravotní péči. Na základě rozhodnutí Rady města Brna a schválení Zastupitelstvem města Brna došlo od 1.1. 2014 ke sloučení příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníkova 494/2, Brno, s organizací Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 4/6, Brno.
Organizační struktura:Vedení organizace
Kontaktní spojení:Adresa: Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika

Telefonní ústředna: +420 532 276 111; sekretariát: +420 532 276 363; kontakty SZZII

Adresa internetové stránky: www.polza.cz

Adresa e-podatelny: info@polza.cz

ID datové schránky:  yjtseac
Případné platby lze poukázat:Bankovní spojení: KB Brno č.ú.:72237621/0100, variabilní symbol: přidělen účtárnou
IBAN: CZ9701000000000072237621
Úřední hodinySekretariát ředitele: 7.30 hod. do 14.30 hod v pracovní dny

Lékaři: ordinační doba je uvedena u jednotlivých ambulancí
IČ:00344648
DIČ:CZ00344648
Dokumenty:Zřizovací listina
Zápis v obchodním rejstříku
Registrace na KÚ JMK

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Podání žádostí

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ústní žádostse podává na sekretariátu ředitelky tel. č. 541 552 363 od 7.30 hod. do 14.30 hodin v pracovní dny. Žadatel může být vyzván, aby žádost podal písemně.
Písemná žádostdopisem na shora uvedenou adresu.
Elektronicky podanáe-mail : info@polza.cz
Žádost:ID datové schránky: yjtseac

Příjem žádosti: Žádost je podána dnem, kdy ji shora uvedená organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

Vyřízení žádosti

Pokud je zjištěn nedostatek údajů o žadateli podle shora uvedeného odstavce k vyřízení žádosti, vyzve SZZ II Brno, p. o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení, SZZ II Brno, p. o. žádost odloží.

Nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace dle § 11 zákona 106/1999Sb.

Nejdůležitější používané právní předpisy.

Zákon č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění v platném znění
Zákon č. 95/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění
Zákon č. 96/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu informací v platném znění
Zákon č. 123/2000 Sb.o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
Zákon č. 137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Zákon č. 89/2001 Sb.o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění
Zákon č. 378/2007 Sb.o léčivech v platném znění
Zákon č. 372/2011 Sb.o zdravotních službách v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb.o účetnictví v platném znění
Vyhl. MZ č. 247/1993 Sb.o výběrovém řízení na vedoucího funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
Příslušné právní předpisy jsou k nahlédnutí na adrese:https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan
Vydané právní předpisy:

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Pořízení kopiíjednostranné A42,00 Kč
oboustranné A43,00 Kč
jednostranné A33,00 Kč
oboustranné A34,00 Kč
Tisk stránky z tiskárny A4jednostranně4,00 Kč
oboustranně6,00 Kč
Skenováníjedna stránka A44,00 Kč
Poštovné a balné
Poštovné za odeslání dokumentů dle platných tarifů České pošty
nebo ostatních kurýrních společností
24,00 Kč
Balné s obálkou A4 27,00 Kč
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za
každou započatou hodinu
360,00 Kč

Výroční zpráva a žádosti podle zákona č. 106/1999Sb – ZDE