Logo Brno

Poskytování informací dle zákona 106/99

Poskytování informací dle zákona 106/99

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Název organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.

Důvod a způsob zřízení: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno je příspěvková organizace zřízená městem Brnem, jako nestátní zdravotnické zařízení poskytuje specializovanou a stacionární zdravotní péči.

Kontaktní údaje
Název:Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace (dále v textu SZZ II)
Sídlo:Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Seznamy hlavních dokumentů:

Podání žádostí

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ústní žádostse podává na sekretariátu ředitelky tel. č. 541 552 363 od 7.30 hod. do 15.00 hodin v pracovní dny. Žadatel může být vyzván, aby žádost podal písemně.
Písemná žádostdopisem na shora uvedenou adresu.
Elektronicky podanáe-mail : info@polza.cz
Žádost:ID datové schránky: yjtseac

Příjem žádosti: Žádost je podána dnem, kdy ji shora uvedená organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

Pokud je zjištěn nedostatek údajů o žadateli podle shora uvedeného odstavce k vyřízení žádosti, vyzve SZZ II Brno, p. o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení, SZZ II Brno, p. o. žádost odloží.

Níže uvedené právní předpisy jsou používány v platném znění.

Nejdůležitější používané právní předpisy:
Zákon č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění v platném znění
Zákon č. 95/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění
Zákon č. 96/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu informací v platném znění
Zákon č. 123/2000 Sb.o zdravotnických prostředcích a o změně některých sou-visejících zákonů v platném znění
Zákon č. 137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb.o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění
Zákon č. 378/2007 Sb.o léčivech v platném znění
Zákon č. 372/2011 Sb.o zdravotních službách v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb.o účetnictví v platném znění
Vyhl. MZ č. 247/1993 Sb.o výběrovém řízení na vedoucího funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

Hrazení nákladů za poskytování informací:(ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Pořízení kopiíjednostranné A42,00 Kč
oboustranné A43,00 Kč
jednostranné A33,00 Kč
oboustranné A34,00 Kč
Tisk stránky z tiskárny A4jednostranně4,00 Kč
oboustranně6,00 Kč
Skenováníjedna stránka A44,00 Kč
Zaslání faxemjedna stránka A43,00 Kč
Poštovné a balné
Poštovné za odeslání dokumentů dle platných tarifů České pošty
nebo ostatních kurýrních společností
24,00 Kč
Balné s obálkou A4 27,00 Kč
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za
každou započatou hodinu
360,00 Kč