Logo Brno

Podatelna – informace o provozu

Informace o provozu podatelny SZZ II

SZZ II zveřejňuje informace dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014.

Poštovní adresa:Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 494/2
Veveří
602 00 Brno
Identifikátor datové schránky:yjtseac
Podatelna:Slouží k příjmu a podávání dokumentů – je společná pro všechna pracoviště SZZ II.
Adresa podatelnySekretariát ředitele SZZ II
Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno (2. patro, dveře č. D34)

Provozní doba podatelny
Pondělí7:00 – 15:00
Úterý7:00 – 15:00
Středa7:00 – 15:00
Čtvrtek7:00 – 15:00
Pátek7:00 – 15:00

Přijímání dokumentů na datových nosičích

Elektronická podání na datových nosičích (CD-R, CD-RW, popř. DVD-R, DVD-RW médiích, USB flash disky),
ze přímo předávat na podatelně SZZ II, v rámci uvedených úředních hodin.

Elektronická adresa podatelny

Elektronická adresa podatelny, která je určena pro příjem elektronické pošty doručované SZZ II je info@polza.cz(link sends e-mail)

Velikost jedné datové zprávy včetně příloh je omezena na max. 8 MB.

Datové formáty dokumentů obsažené v datové zprávě – Vyhláška č. 194/2009 Sb.

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)*
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Uvedené formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

Formát uvedený pod písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém SZZ II přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém SZZ II přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.