Logo Brno

Dětské rehabilitační centrum Medvídek Kyjevská

O rehabilitačním centru

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM MEDVÍDEK je zařízením pro zdravotně znevýhodněné děti a děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jde především o péči rehabilitační, ale součástí komplexní zdravotní péče je i péče logopedická, psychologická, ergoterapeutická, ošetřovatelská a pedagogicko – výchovná.
Zařízení je určeno pro děti s hybnou poruchou, s kombinovanými vadami různého stupně, děti s dětskou mozkovou obrnou, psychomotorickou retardací, vrozenými vývojovými vadami, poúrazovými stavy, s lehkou mozkovou dysfunkcí, apod.

Dětské rehabilitační centrum slouží jako denní stacionář a zároveň poskytuje i péči ambulantní.

Dětské rehabilitační centrum „MEDVÍDEK“ bylo otevřeno v roce 2008 po kompletní rekonstrukci, která byla hrazena z rozpočtu zřizovatele, statutárního města Brna. Součástí Dětského rehabilitačního centra je nově vybudované Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny (dále jen Centrum pomoci),
které zahájilo provoz od ledna roku 2012.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Sídlo:Kyjevská 5, Brno, Starý Lískovec, tel. 547 425 170
Kapacita:55 dětí
Věk dětí:od 1 roku do 7 let, v odůvodněných případech až do 10let
Poplatkyrodiče platí pouze stravu a paušál, zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, provoz je dotován zřizovatelem.
Provozní doba:6:00 hod. – 16:00 hod.
Ambulantní péče:je poskytovaná od novorozeneckého věku, na základě doporučení lékaře – pediatra nebo specialisty;
provozní doba:  7:00 – 15:30

PECIFIKACE A ROZSAH KOMPLEXNÍ, ZDRAVOTNÍ, INDIVIDUALIZOVANÉ PÉČE PRO DĚTI ZE STACIONÁŘE I AMBULANTNÍ KLIENTY

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Zajišťuje dětská a rehabilitační lékařka, která při nástupu dítěte do Centra stanoví léčebně-rehabilitační plán s ohledem na druh postižení a schopnosti dítěte a dále průběžně sleduje zdravotní stav a vývoj dítěte. Koordinuje práci ostatních odborných pracovníků.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Je poskytovaná dětem dle individuálního rehabilitačního plánu. Fyzioterapeuti pracují v moderně zařízených pracovnách a tělocvičně, s odpovídajícím vybavením zdravotními pomůckami a zdravotnickými přístroji.

Péči zajišťují erudovaní fyzioterapeuti, kteří využívají prvky různých rehabilitačních postupů:

Součástí péče je i pravidelná instruktáž rodinných příslušníků.
 

Dále nabízíme konzultace psychomotorického vývoje dětí s našimi fyzioterapeuty, bez nutnosti doporučení pediatra, specialisty. Tato služba je hrazena dle platného Ceníku placených služeb rodiči dítěte.

LOGOPEDICKÁ PÉČE
Péči poskytuje klinický logoped s cílem zlepšit narušené komunikační dovednosti dětí.

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Spolupracuje s ostatními odborníky zařízení a poskytuje poradenství pro rodiče. Pro dospělé – formou individuální psychoterapie psycholog pro dospělé nabízí pomoc rodičům dětí.

ERGOTERAPEUTICKÁ PÉČE
Zajišťuje ji kvalifikovaný ergoterapeut, který má certifikáty v metodikách:
bazální stimulace, trenér paměti, kinestetická mobilizace a jiné.
Ergoterapie navazuje na fyzioterapii. Náplní práce ergoterapeuta s dětmi je dosáhnout maximální možné soběstačnosti v běžných denních činnostech, zlepšení jemné motoriky a úchopových funkcí, grafomotoriky a zlepšení úrovně kognitivních funkcí. Ergoterapie umožňuje multisenzorický rozvoj.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Zajišťují na jednotlivých odděleních zařízení všeobecné a dětské sestry se specializovanou způsobilostí, pracující bez odborného dohledu. Péče poskytovaná dětem není zaměřena pouze na zlepšení zdravotního stavu, ale je komplexní,
zaměřená  na celkový rozvoj dítěte a zahrnuje i péči výchovně – vzdělávací a péči sociální.

PEDAGOGICKO – VÝCHOVNÁ PÉČE
Je poskytovaná v Mateřské škole speciální a Základní škole speciální, které jsou detašovaným pracovištěm MŠ a ZŠ speciální, Ibsenova 1, Brno.
Výchovnou péči zajišťují zkušené pedagožky se vzděláním ve speciální pedagogice. Součástí speciálního vzdělávání jsou podpůrné terapie, nabízíme muzikoterapii, canisterapii, stimulaci ve snoezelenu, míčkování a Baby masáže, prvky orofaciální stimulace a metodu Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).
K žákům je uplatňován individuální přístup.

DRC má od roku 2008 akreditaci MZ k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v pediatrii“ pro Střední zdravotnickou školu.

Více informací