Logo Brno

Historie polikliniky

Historie sídla současné polikliniky Zahradníkova sahá do roku 1922. Projektantem stavby a vnitřního zařízení byl brněnský architekt Jindřich Kumpošt. Komplex budov byl budován ve dvou etapách. 

V první etapě, v letech 1922-1924, byla vybudována jako nároží ulice Nerudova a Zahradníkova budova „Okresní nemocenské pokladny“, která měla část administrativní, bytovou a část sloužila pro zdravotnické účely – pro zubní ambulance. Budova s majestátním vchodem směrem do Kounicovy ulice, zdobeným sousoším „Zdraví“ akademického sochaře Václava H. Macha byly v době svého dokončení největší brněnskou stavbou a patří k významným stavbám meziválečné monumentální architektury na území města Brna.

Ve druhé etapě byla realizovaná stavba „léčebného ústavu“, tzv. ambulatória v ulici Zahradníkova a roh ulice Veveří. V nových objektech, které byly propojeny s původní stavbou, byla umístěna zubní klinika, oddělení pro choroby žaludeční, oddělení oční, laboratoř, plicní oddělení, rentgen, oddělení pro nemoci nervové, elektroterapie, psychoterapie a elektroléčba.

Stavba „ambulatória“ byla započata 18.3.1927 a provoz byl zahájen 1.9.1928. 

o roce 1930 došlo k rozšíření poskytovaných odborných služeb a také ke zřízení lůžkové části pro potřeby interní a chirurgické. Celkový počet lůžek činil 70, byl vybudován i operační sál, k rozšíření počtu lůžek pak došlo v roce 1937. 

V roce 1949 byla nemocniční péče v budovách pojišťovny zrušena. V roce 1953 bylo rozhodnuto, že komplex budov Okresní nemocenské pojišťovny v Brně bude předán do vlastnictví a užívání KNV v Brně, který byl zastoupen Krajským ústavem národního zdraví. V roce 1956 byly budovy ve správě Krajského ústavu národního zdraví převedeny do správy Městského ústavu národního zdraví v Brně. 
V roce 1997 došlo k bezúplatnému převodu státního majetku objektů SZZ II, poliklinika Zahradníkova do vlastnictví města Brna. 

Původní budova Okresní nemocenské pojišťovny byla zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek v roce 1987, budova původního ambulatoria – Zahradníkova 2/4 je na seznamu nemovitých kulturních památek od roku 2010. 
Od roku 2006 do prosince 2011 byla provedena po etapách oprava sousoší „Zdraví“ v průčelí vchodu do polikliniky z rohu Zahradníkovy a Nerudovy ulice, které bylo v havarijním stavu.   

V současné době se připravuje pro- jektová dokumen-tace na kompletní rekonstrukci bu- dovy Zahradníkova 2/4.

Poskytování zdravotní péče v komplexu budov má více jak osmdesátiletou tradici a poliklinika má stále významné a nepostradatelné postavení v síti zdravotnických zařízení v městě Brně. 

Použité dobové fotografie jsou z archivu města Brna.