Logo Brno

Z provozního řádu Dětského rehabilitačního centra MEDVÍDEK

Provozní doba: od 6.00 – 16.00 hodin

Kapacita stacionáře: 55 dětí

Věk dětí: 1 rok – 7 let (v odůvodněných případech až do 10 let)

Přednostně jsou přijímány děti na celodenní pobyt – nejméně 8 hodin denního pobytu dítěte v centru. Dále je možné přijímat děti na kratší terapeutický pobyt – 4 hodiny pobytu v centru. Nástup dítěte do centra je možný průběžně po celý rok. Děti jsou do zařízení přijímány na základě doporučení lékaře specialisty, např. neurologa, ortopeda, apod. O přijetí dítěte do centra rozhoduje vedoucí lékařka zařízení. Před přijetím dítěte do centra musí rodiče vyplnit a podepsat Přihlášku dítěte do centra (v menu Přihlášky do DRC), přinést zprávu o zdravotním stavu dítěte od registrujícího Praktického lékaře pro děti a dorost a sdělit vedoucí sestře stacionáře všechny závažné údaje týkající se zdravotního stavu dítěte.

Stravování

Stravování ve zdravotnickém zařízení se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk dítěte a jeho zdravotní stav.

U dětí s celodenním pobytem se poskytuje: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina.
U dětí s  pobytem 4 hodiny denně se poskytuje: snídaně, přesnídávka, oběd.

Náklady na stravu nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a na jejich platbě se podílí rodiče (hradí cenu potravin).

Úhrada rodiči

Strava při celodenním pobytu35.- Kč / den
Strava -terapeutický pobyt29.- Kč / den
Nezbytné služby10.- Kč / den

Úhrada bude prováděna rodiči převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, kterou vystaví a předá vedoucí sestra centra vždy poslední den v měsíci. Splatnost je nejpozději do sedmého dne následujícího měsíce. Pozdní úhrada je pod sankcí zákonných úroků.

Zdravotní péče
Zdravotní péče je poskytována na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Při nástupu dítěte je nutno nahlásit pojišťovnu, u které je dítě pojištěno a hlásit neprodleně event. změnu pojišťovny. Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a rodiče se na její úhradě nepodílí – nelze ji čerpat duplicitně. Pokud dětský klient čerpá pravidelnou péči rehabilitační, logopedickou, ergoterapeutickou nebo psychologickou jinde – nemůže být konkrétní péče poskytována v našem zařízení. 

Lékařská péče
Je zajišťována dětským a rehabilitačním lékařem. Rehabilitační lékař stanovuje léčebný program s ohledem na druh postižení a schopnosti dítěte, dětský lékař sleduje zdravotní stav a vývoj dítěte.

Rehabilitační péče – pobytová, ambulantní
Je poskytována denně. Rehabilitační program stanoví individuálně pro každé dítě lékařka oboru léčebné rehabilitace, která provádí dále průběžné kontroly zdravotního stavu. Na základě komplexního rehabilitačního programu provádí erudovaní rehabilitační pracovníci léčebnou rehabilitaci a využívají prvky rehabilitačních postupů: reflexní metody podle prof. V. Vojty, Bobath koncept,Terapie bazální programy a podprogramy dle Jarmily Čápové, cvičení v závěsném systému Redcord, senzomotorickou stimulaci na míčcích a na jiných balančních plochách, bazální stimulace, kondiční cvičení, koordinační cvičení s rehabilitačními pomůckami, cvičení ve stimulačním míčkovém bazénku, jógu pro děti, motopedy, synergická reflexní terapie, nácvik vertikalizace, lokomoce a chůze, měkké mobilizační techniky, masáže, míčkovou facilitaci, reflexní terapie nohy dle Marquart, tejpování, hydromasážní koupele a zábaly. Děti cvičí individuálně nebo ve skupině. Používají různé náčiní, jako jsou gymnastické míče, trampolíny, vyvažovadla, ribstoly, motopedy, závěsný systém,  masážní žebříky, bazén s míčky, hydromasážní vany apod. V rámci léčebných procedur je dětem poskytována světloterapie, muzikoterapie, canisterapie a pobyt ve snoezelenu. Součástí péče jsou i pravidelné instruktáže rodinných příslušníků.

Ergoterapeutická péče
Probíhá na základě doporučení rehabilitačního lékaře zařízení. 

Psychologická péče 
Během celého pobytu ve stacionáři v pravidelných časových intervalech sleduje dítě psycholog, který spolupracuje se sestrami a pedagogy centra. Informuje rodiče o vývojovém stavu dětí, pořádá pro ně pravidelné konzultace. Navrhuje odklad školní docházky nebo další zařazení dítěte do jiného vhodného zařízení.

Logopedická péče 
Logoped stanoví postupy při nápravě řeči, spolupracuje s pedagogy MŠ a s rodiči, zadává úkoly pro procvičování doma.

Ošetřovatelská péče
O děti celodenně pečují erudované dětské sestry, které spolupracují s ostatnímu odbornými pracovníky.

Výchovná péče
Ve třech letech jsou děti zařazeny do tříd MŠ, kde pracují pedagogové se vzděláním ve speciální pedagogice. S dětmi se pracuje dle osnov pro MŠ, každé dítě má stanoven individuální vzdělávací plán. Při stanovení tohoto rámcového programu pro předškolní vzdělávání jsou plně respektovány specifické potřeby dítěte. Dle individuálního plánu plní dítě úkoly z oblasti grafomotoriky, řeči a komunikativních dovedností, estetických, slovesných, výtvarných, hudebních činností, manipulačních a technických dovedností. Neoddělitelnou částí je rozvíjení socializace dětí. Jsou vytvořeny dobré vztahy se sousední MŠ, kde se děti vzájemně setkávají při společných akcích.
Děti, které dovrší 6 let a jejich psychický a zdravotní stav jim neumožní nastoupit do ZŠ, mohou být zařazeny v rámci povinné školní docházky do přípravného stupně speciálních škol. S dětmi zde pracuje speciální pedagog podle osnov školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Při stanovení individuálního školního vzdělávacího plánu jsou plně respektovány specifické potřeby dětí.